I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Mục đích: Khách hàng sử dụng khi đăng ký  tài khoản Trung Nam Order để sử dụng dịch vụ đặt hàng của hệ thống.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Khách hàng truy cập vào website https://trungnamorder.com/  và click vào chức năng  Đăng Ký  ->Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký tài khoản.

Hoặc truy cập nhanh vào:  https://id.trungnamorder.com/register

Bước 2: Nhập các thông tin đăng ký cần thiết, bao gồm các thông tin cần thiết: Email, Tài khoản, Họ tên, Số điện thoại, Mật khẩu

Bước 3: Sau khi nhập đúng và đủ các trường thông tin bắt buộc nhấn nút Đăng ký:

-> Hoàn tất quá trình Đăng ký

II. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

1.      Đăng nhập

Mục đích:
Khách hàng sử dụng khi muốn đăng nhập vào hệ thống Trung Nam Order.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Khách hàng truy cập vào website Trung Nam Order và click vào chức năng Đăng nhập -> Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập tài khoản
Hoặc Đăng nhập nhanh với link: https://id.trungnamorder.com/

Bước 2: Nhập các thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu –> Nhấn nút Đăng nhập -> Hệ thống hiển thị màn hình Dashboard

-> Hoàn tất Đăng nhập. 

2. Cập nhật thông tin tài khoản

Mục đích:
Khách hàng sử dụng khi muốn thay đổi cập nhật thông tin của tài khoản trên hệ thống Trung Nam Order.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống Trung Nam Order
Bước 2: Truy cập vào chức năng Cập nhật tài khoản

Hoặc truy cập nhanh với đường link: https://id.trungnamorder.com/

Bước 3: Nhập các thông tin tài khoản thay đổi : Ảnh đại diện, Mật khẩu, Tên đầy đủ, Ngày sinh, Giới tính, Quốc gia, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện , Địa chỉ.
Bước 4: Sau khi nhập hết các thông tin thay đổi -> nhấn nút Lưu.
-> Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới cập nhật thành công.
-> Hoàn tất Cập nhật tài khoản.

3. Đổi mật khẩu

Mục đích:
Khách hàng sử dụng khi muốn thay đổi mật khẩu của tài khoản trên hệ thống Trung Nam Order
Các bước thực hiện:
Bước 1: Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống Trung Nam Order
Bước 2: Truy cập vào tính năng Đổi mật khẩu tại màn hình Thông tin tài khoản


Bước 3: Nhập các thông tin thay đổi mật khẩu :
+ Mật khẩu mới
+ Mật khẩu cũ
Bước 4: Nhấn nút Lưu
Hệ thống lưu thông tin mật khẩu mới cập nhật
-> Hoàn tất Đổi mật khẩu

4. Lấy lại mật khẩu

Mục đích:
Khách hàng sử dụng khi không nhớ mật khẩu của tài khoản trên hệ thống Trung Nam Order nên không thể đăng nhập được vào hệ thống
Các bước thực hiện:
Bước 1: Khách hàng nhấn nút Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập.
->Hệ thống hiển thị màn hình Lấy lại mật khẩu

Bước 2: Nhập email đã đăng ký tài khoản và nhấn nút Lấy lại mật khẩu

Bước 3: Khách hàng truy cập vào email -> nhấn vào nút Reset để lấy lại mật khẩu


Bước 4: Nhập thông tin mật khẩu mới -> Nhấn Lưu
-> Hoàn tất Lấy lại mật khẩu.

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.
Menu